Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Krst dieťaťa

Ak chcete pokrstiť dieťa, najprv si približný, nezáväzný termín dohodnite so svojou rodinou. Záväzný termín oznámte členom rodiny až potom, keď si termín krstu upresnite na farskom úrade.

Nahlásiť krst a vyplniť krstný lístok môžu len rodičia dieťaťa, a to po telefonickej dohode stretnutia v kancelárii farského úradu. Potrebným dokladom je rodný list dieťaťa, ktorý prineste so sebou.

Kňaz môže pokrstiť dieťa, ktoré má trvalé bydlisko v jeho farnosti, pretože každý má byť pokrstený v tom farskom spoločenstve, kde sa bude aj ďalej posväcovať, to znamená, kde bude prijímať ďalšie sviatosti, kde sa bude zúčastňovať na liturgii a kde sa bude zapájať do života farnosti. Pokrstiť dieťa z inej farnosti je možné len vo výnimočných prípadoch a z veľmi vážnych príčin. V tom prípade je potrebné, aby si rodičia dieťaťa vyžiadali "písomný súhlas kňaza farnosti" (licencia), v ktorej majú trvalé bydlisko do farnosti kde budú krstiť.

Rodičia a krstní rodičia, musia pred krstom absolvovať krstnú náuku. Tá sa koná po dohode s kňazom, väčšinou však deň pred krstom na farskom úrade.

Na krst si prineste krstnú košieľku a krstnú sviecu.

Krst staršieho dieťaťa

Ak je Vaše dieťa v 2. ročníku základnej školy a ešte stále nepokrstené, krst mu môže byť vyslúžený pred slávnosťou Prvého svätého prijímania. Podrobnosti Vám budú vysvetlené na farskom úrade.

Krst dospelého

Ak máte záujem o prijatie sviatosti krstu, prihláste sa na farskom úrade , kde Vám budú ochotne poskytnuté všetky informácie. Pred prijatím sviatosti krstu u dospelého človeka, musí uchádzač prejsť takzvaným katechumenátom, čo je dvojročná príprava, počas ktorej sa uchádzač (katechumen) oboznamuje s pravdami viery a je uvádzaný do kresťanského života, na jednotlivých skrutíniách, pri ktorých sa Cirkev modlí za katechumenov, aby sa ich srdce otvorilo pre vieru a moc Ducha Svätého. Dospelí katechumeni budú, po absolvovaní katechumenátu, pokrstení. Zároveň s krstom katechumenom bude vyslúžená sviatosť birmovania a sviatosť Eucharistie (Prvé sväté prijímanie).

Požiadavky na krstného rodiča

§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. Aby ho určil sám krstenec, alebo jeho rodičia, alebo ich zákonný zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu.

2. Aby zavŕšil šestnásty rok života.

3. Aby bol katolík, ktorý prijíma najsvätejšiu Eucharistiu, je pobirmovaný a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať. To znamená: zúčastňuje sa na bohoslužbách, žije príkladným životom viery, nie je rozvedený, ktorý nemôže pristupovať k sviatostiam, nežije v konkubináte - to znamená, partnerským životom v jednej domácnosti, bez sviatosti manželstva.

4. Aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným.

5. Aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu. (KKP kán. 874)

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia.