Sviatosť manželstva


Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. (KKC, 1661)

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.
Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť. (CIC, kan. 1055,1056)

Základné informácie

  • manželstvom vzniká medzi mužom a ženou celoživotné spoločenstvo, ktoré je zamerané na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí
  • manželstvo Kristus povýšil na sviatosť, preto každý pokrstený katolík vstupujúci do manželstva, je povinný uzatvoriť sviatostné manželstvo (teda v katolíckom obrade)
  • ak sú obaja snúbenci katolíci o vyslúženie manželstva sa žiada vo farnosti jedného zo snúbencov (podľa bydliska), ak je katolíkom len jeden zo snúbencov o vyslúženie manželstva sa žiada v jeho farnosti
  • pokiaľ nás žiadajú o vyslúženie manželstva veriaci bývajúci mimo našej farnosti, musia sa preukázať dovolením ich vlastného farára (licenciou k sobášu)
  • mnohí pokrstení katolíci žijú vo zväzku bez toho, aby prijali sviatostné manželstvo (boli sobášení buď civilne alebo v nekatolíckom obrade); chceme im podať pomocnú ruku a pomôcť im, aby ich zväzok bol platný aj cirkevne a mohli tak pristupovať k sviatostiam; ak máte podobný problém, neváhajte nás kontaktovať

Prosíme snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo v našej farnosti, o splnenie týchto požiadaviek:

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť sviatostné manželstvo, nezabudnite si ako prvé prísť zarezervovať termín sobáša na farskom úrade. (minimálne 6 mesiacov pred požadovaným termínom). Na farskom úrade sa dozviete všetky potrebné informácie o ďalšom postupe.

K sobášu je potrebný originál krstného listu, ktorý nemôže byť starší ako 3 mesiace.

Ak už boli snúbenci civilne sobášení, prinesú namiesto štátnej zápisnice potvrdenie o uzavretí civilného manželstva.

V prípade, že jeden zo snúbencov je vdovec/vdova, prinesie so sebou doklad o smrti manžela/manželky.

Ak ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce manželstvo uznal cirkevný súd za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok cirkevného súdu.

V prípade, že ide o snúbencov, ktorých predchádzajúce rozvedené civilné manželstvo možno podľa cirkevného práva považovať za neplatné, prinesú so sebou aj rozsudok štátneho súdu.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalé bydlisko v našej farnosti, všetky administratívne náležitosti snúbenci vybavia vo farnosti trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Po príchode na farský úrad sa spíše cirkevná sobášna zápisnica a dohodne sa termín sobáša. Snúbenci sú povinní absolvovať predmanželskú prípravu, ktorá v našej farnosti prebieha podľa nižšie uvedeného programu. Účasť na náukách si dajú potvrdiť prednášateľom. Prosíme snúbencov, aby pred uzavretím manželstva pristúpili k sviatosti zmierenia. Žiadame snúbencov, aby manželstvo neuzatvárali v piatok a v pôstnom a v adventnom období.

Príprava na manželstvo

  • pri prvom stretnutí si so snúbencami dohodnem priebeh bezprostrednej prípravy na prijatie sviatosti manželstva, ktorú predpisuje cirkevné právo
  • príprava sa skladá z niekoľkých stretnutí snúbencov s kňazom, ktorých obsahom sú základné pravdy viery, práva i povinnosti veriaceho kresťana, sviatostná i liturgická príprava na slávenie manželstva

prípravu je možné absolvovať aj inde (iná farnosť, UPC, kurzy pre snúbencov v Spišskej diecéze)