Sviatosť pomazania chorých

Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: "Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen."

A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen." Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum - eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.

Kto vysluhuje a prijíma sviatosť pomazania chorých :

Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.

Účinky pomazania chorých :

  1. Milosť posilnenia a odvahy v znášaní utrpenia
  2. Spojenie s Kristovým utrpením
  3. Dar Ducha Svätého premáhať ťažkosti
  4. Prijatie duchovnej úľavy - chorý je akoby zasvätený Bohu v Kristovom utrpení
  5. Odpustenie hriechov
  6. Príprava na poslednú cestu
  7. Prinavrátenie zdravia, ak to slúži pre spásu človek

Kňaz navštevuje prihlásených chorých v domácnosti pravidelne pred prvým piatkom v mesiaci. V prípade potreby je možné kňaza ku chorému pozvať kedykoľvek a to osobne na farskom úrade alebo telefonicky na tel. čísle: +421 908 049 785